Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

"Οι άγιοι του Θεού δεν έχουν επιθυμία για προεδρίες, δόξες και τιμές ανώτερες από τους άλλους"
Άγιος Συμεών ο Νεος Θεολόγος

Όχι, αδελφέ μου, δεν έ­χουν φθόνον οι άγιοι του Θεού, δεν έχουν επιθυμία και όρεξι δια προεδρίες, δόξες και τιμές ανώτερες από τους άλλους. 

Διότι αυτοί που ανεδείχθησαν δια μέσου γενεών και γενεών φίλοι του Θεού και Προφήτες, μία πρωτοκαθεδρία και θέσι και δόξα και απόλαυσι και τιμή προτι­μούν: να βλέπουν τον Θεόν. 

Και εκείνοι που βλέπουν τον Θεόν είναι απηλλαγμένοι από κάθε περιέργεια. 

Δεν μπορούν να κοιτάζουν και να στρέφονται πάλι εις τα πράγματα του βίου αυτού και τους ανθρώπους, ή να σκέ­φτονται πράγματα ανάρμοστα, με κανένα τρόπο, αλλά ο νους τους έχει απελευθερωθή από την προσκόλλησι εις τα γήινα. 
  Δι' αυτό και μένουν πλέον άτρεπτοι εις τους
αιώνες και δεν μεταβάλλονται ποτέ προς το κακό.

-------------------------------------------------------------------------
ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΟΣ  ΗΘΙΚΟΣ  Ε'1