Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Κεφ. 47. Ἡ ἀλήθεια, τό ψέμμα καί ἡ δολιότητα. Γεροντικό. Ἀρχ. Σάββας Ἁγι...