Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Ευχή στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος


Ἅγιε  ἀγαθέ, τοῦ θείου λόγου πλαστουργέ,

Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, πάνσεπτε,

 τῆς γνώσεως τῶν ἀρετῶν καθηγητά ἐπιδέξιε, 

τὀν ἀγρόν τῆς σκληροκαρδίας ἡμῶν ὃργωσε, 

τούς κλειστούς ὀφθαλμούς 

τῆς ἀγνοίας  διάνοιξον,

τά πλήθη τῶν βδελυρῶν λογισμῶν τιθάσευε,

τά βάθη τῶν ανομιών ἡμῶν σπλαχνίσθητι.


Τον σπόρον τῶν  ἀρετών σου ἐν ἡμῖν ευδοκίμησον

 καί τόν τῆς χάριτος φωτισμόν

 τοῖς ἀναξίοις δούλοις Κυρίου ἐπιδαψίλευε.


Τά μέτρα τῆς σῆς ἁγιότητος εἰς ἡμᾶς ἀποκάλυψε, 

ἀσκητά ὀσιώτατε,

ἳνα καί ἐν συντριβῇ καρδίας  τό σκότος 

τῆς  ἀκηδίας ἡμῶν φωτίσουσι,

 εἰς λουτρόν δακρύων κατανύξεως

 ἡμᾶς ἀναβαπτίσουσι

καί τό ἒλεος  Κυρίου ἐφ΄ἡμῶν,

 τῶν παναθλίων καί ταπεινῶν ἐπισύρουσιν.


Σοῦ ταῖς ἱκεσίαις,  πάτερ Ἰωάννη, μοναστῶν τό καύχημα

 καί τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ τό έγκαλλώπισμα, 

καθάρισε τόν ρύπον τῆς καρδίας ἡμῶν
 καί τήν κλίμακα τῶν θείων άρετῶν  

ἐν ἡμῖν ἐγκαθίδρυσον.


Διά τῶν θερμῶν πρεσβειῶν σου,  Άγιε, 

σοῦ τοῦ ἐν ἀσκήσει λαμπρυνθέντος,

 Ἰωάννη Σιναΐτα, θεοχαρίτωτε, 

Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν ἱκέτευε,

 ὃπως τήν θείαν Του ἒλλαμψιν παράσχει

 ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, ἳνα τήν τοῦ

 Παραδείσου μέθεξιν  προγευσάμενοι,

 οἱ τεθανατωμένοι τῇ ἁμαρτία,

 δοξολογοῦμεν τό Πανάγιον Ὂνομά Του,

 πάντοτε νῦν καί ἀεί

 καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων.

 Ἀμήν.

==========================================

Άγιε αγαθέ, του θείου λόγου σμιλευτή υπεράξιε,
Ιωάννη της Κλίμακος, πάνσεπτε,
της γνώσης των αρετών καθηγητή επιδέξιε,
το αγρόκτημα της σκληροκαρδίας μας όργωσε,
τα κλειστά μάτια της αγνοίας μας άνοιξε,
τα πλήθη των λογισμών μας χαλιναγώγησε,
τα βάθη των ανομημάτων μας σπλαχνίσου.

Κάνε να ευδοκιμήσει σε μας ο σπόρος των αρετών σου
και ο φωτισμός της χάρης σε μας,
τους ανάξιους να δωρηθεί.
Τα μέτρα της αγιότητάς σου κάνε και σε μας γνωστά
ασκητά οσιότατε,ώστε με συντριβή καρδιάς
το σκότος της δικής μας ακηδίας να φωτίσουν,
σε λουτρό δακρύων κατάνυξης να μας αναβαπτίσουν
και το έλεος του Κυρίου σε μας,
τους πανάθλιους και ταπεινούς να επισύρουν.

Με τις ικεσίες σου, πάτερ Ιωάννη, καύχημα των μοναχών
και της ερήμου του Σινά στολίδι,
καθάρισε τη ρυπαρότητα της καρδιάς μας
και την Κλίμακα των αρετών σου εγκαθίδρυσε και σε μας.

Δια των θερμών πρεσβειών σου, Άγιε
συ που λαμπρύνθηκες με την άσκηση,
Ιωάννη Σιναϊτη, από τον Θεό ευλογημένε,
ικέτευε τον Κύριο και Θεό μας,
όπως τη θεία του έλλαμψη
χαρίσει στις ψυχές μας,
όπως, του Παραδείσου τη μέθεξη προγευσάμενοι,
εμείς οι νεκροί από τις αμαρτίες
δοξολογούμε το Πανάγιο Όνομά Του
πάντοτε νυν και αεί και
εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
***


Ανωνύμου Ορθοδόξου Χριστιανού
26.3.2017  
Μνήμη οσίου πατρός Ιωάννου Σιναϊτου