Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Απ. Παύλος: Τα σώματά μας είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Μπορώ να πάρω τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη «πόρνης»;"Μπορεί να  μου επιτρέπονται όλα αλλά δεν είναι όλα για το καλό της ψυχής μου.

Ας μου επιτρέπονται όλα. Εγώ δεν θα αφήσω τίποτα να με κυριέψει.

Οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά είναι για τις τροφές. Κι είναι στο χέρι του Θεού να καταργήσει και το ένα και το άλλο.

Το σώμα δεν προορίζεται για πορνεία αλλά για τον Κύριο. Και ο Κύριος θα το δοξάσει. Ο Θεός με τη δύναμή του και τον Κύριο ανέστησε και εμάς θα αναστήσει.


Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά μας είναι μέλη του σώματος του Χριστού; Μπορώ λοιπόν να πάρω τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη «πόρνης»; Ου μη γένοιτο. Ή μήπως δεν γνωρίζετε ότι αυτός που προσκολλάται στην πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της;


Ή μήπως δεν γνωρίζετε ότι αυτός που προσκολλάται στην πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της; Διότι αναφέρεται στην  Αγία Γραφή  πως θα γίνουν οι δύο σάρκα μία.

Ο άνθρωπος όμως που προσκολλάται στον Κύριο θα γίνει ένα πνεύμα μαζί του.

Αποφεύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα που διαπράττει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα του. Με την πορνεία όμως μολύνει το ίδιο του το σώμα.

Η μήπως αγνοείτε πως το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας, το οποίο μας χάρισε ο ίδιος ο Κύριος (με το βάφτισμα) και δεν είναι δικό μας;

Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας εξαγόρασε ο Κύριος πληρώνοντας το τίμημα.

Να δοξάζετε λοΙπόν τον Θεό με το σώμα σας και το πνεύμα σας που ανήκουν σ΄Εκείνον".

Ελεύθερη απόδοση

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρωτότυπο κείμενο

Αδελφοί, πάντα μοι έξεστιν, αλλ  ου πάντα συμφέρει· πάντα μοι έξεστιν, αλλ΄  οὐκ εγώ εξουσιασθήσομαι υπό τινος. Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία τοις βρώμασιν· ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Το δε σώμα ου τη πορνεία, αλλά τω Κυρίω, και ο Κυριος τω σώματι· ο δε Θεός και τον Κυριον ήγειρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστιν; Άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο. Η ουκ οίδατε ότι ο κολλώμενος τη πόρνη εν σώμά εστιν; Έσονται γαρ, φησίν, οι δύο εις σάρκα μίαν· ο δε κολλώμενος τω Κυρίω εν πνεύμά εστι. Φεύγετε την πορνείαν. Παν αμάρτημα ο εάν ποιήση άνθρωπος εκτός του σώματός εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει.

Η ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν  Αγίου Πνεύματός εστιν, ου έχετε από Θεού, και ουκ εστέ εαυτών; Ηγοράσθητε γαρ τιμής· δοξάσατε δη τον Θεόν εν τω σώματι υμών και εν τω πνεύματι υμών, άτινά εστι του Θεού.

Κυριακή Του Ασώτου, Αποστολικό ανάγνωσμα:
Α΄ Κορ. στ΄ 12 - 20 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Η αποστολική περικοπή της δεύτερης Κυριακής του Τριωδίου, είναι από την Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Μια επιστολή που συγκαταλέγεται μεταξύ των πλουσιότερων και σημαντικότερων επιστολών στην Καινή Διαθήκη. Μέσα από αυτήν ο Απόστολος Παύλος καταπολεμά τη διάσπαση της ενότητας της Εκκλησίας της Κορίνθου, επιπλήττει την πορνεία, που ήταν διαδεδομένη και μεταξύ των χριστιανών της Κορίνθου, οι οποίοι διακατέχονταν ακόμη από  τη φιλελεύθερη ηθική παράδοση των ειδωλολατρών». 
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
πορνεία η [pornía] Ο25 : 1. η κατ΄ επάγγελμα και με αμοιβή άσκηση, εκτέλεση της σεξουαλικής πράξης, η προσφορά του σώματος για τη σεξουαλική ευχαρίστηση του άλλου: Γυναικεία / ανδρική / παιδική ~. 2. το κοινωνικό φαινόμενο και το επάγγελμα αυτού που αμείβεται για τις σεξουαλικές υπηρεσίες που προσφέρει: