Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Γερ. Φιλόθεος Ζερβάκος: Αφυπνιστική φωνή Πατέρων για μετάνοια


ΓΙΑ ΜΕΓΈΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΤΉΣΤΕ  CTRL ΚΑΙ  ΚΥΛΙΣΤΕ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΗ ΡΟΔΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
ANTIΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ: CTRL ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΔΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ

-1-
ΑΑΑΦΦΦΤΤΤΠΠΠΝΝΝΘΘΘ΢΢΢ΣΣΣΘΘΘΚΚΚΗΗΗ ΦΦΦΩΩΩΝΝΝΗΗΗ
ΠΠΠΑΑΑΣΣΣΕΕΕΡΡΡΩΩΩΝΝΝ ΓΓΓΘΘΘΑΑΑ ΜΜΜΕΕΕΣΣΣΑΑΑΝΝΝΟΟΟΘΘΘΑΑΑ
ΟΟΟ πππρρρώώώη...

-2-
Σχόλιο ΠΑΖΛ: Δηαβάδνληαο ην θείκελν λνκίδνπκε όηη αλαθέξεηαη ζην ζήκεξα. Με έθπιεμε όκωο
δηαπηζηώλνπκε όηη αλαθέξεηαη ...
-3-
1. Αθππληζηηθή θσλή παηέξσλ γηα κεηάλνηα
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
2. Γελλάδηνο Β´ ὁ ΢ρνιάξηνο
὇ Γελλάδηνο ὑπήξμε ὁ πξῶηνο Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο κεηὰ ηὴλ Ἅισζη. Πξφθεηηαη δηὰ κί...
-11-
ἐπαθνινπζήζαζα καθξαίσλε δνπιεία. Παξαιιήισο, ἡ ἵδξπζηο ἀπὸ ηὸλ Γελλάδην ηῆο Παηξηαξρηθῆο ΢ρνιῆο ἔζεζε ηὰ ζεκέιηα ηῆο...
-12-
4. Παηήξ Φηιόζενο Εεξβάθνο
ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΖ΢
ΦΗΛΟΘΔΟ΢ ΕΔΡΒΑΚΟ΢
Αξρηκαλδξίηνπ π. Αξζελίνπ Κνκπνύγηα
Ο π. Φηιφζενο Εεξβάθνο...
-13-
ηαπεηλνχο ηεο γήο.
Αμηνζεκείσηνλ ήην φηη ελψ είρνλ πεξάζεη 36 ψξεο κε αξθεηή δέζηε, ην φζηνλ ζψκα ηνπ Γέξνληνο δελ εί...
-14-
Μικροπληγή: ΦΩΣΙΕ΢
ΜΕΣΑΝΟΕΙΣΕ
Μικροπληγή: ΢ΕΙ΢ΜΟΙ
ΜΕΣΑΝΟΕΙΣΕ
Μικροπληγή: ΠΛΗΜΜΤΡΕ΢
ΜΕΣΑΝΟΕΙΣΕ
9
η
Πληγή: ΕΜΦΤΛΙΟ΢ Η΄ ...
Πηγή:https://www.facebook.com/xrysoula.lygkoni.1?sk=wall

ΓΙΑ ΜΕΓΈΘΥΝΣΗ ΚΕΙΜΈΝΟΥ ΠΑΤΉΣΤΕ  CTRL +  ΚΙΝΕΙΣΤΕ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΗ ΡΟΔΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ