ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΓΙΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ.

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Ὅποιος ἀγαπᾶ τήν εὐχή, ἀγαπᾶ καί τή μοναξιά, διότι ἐκεῖ βρίσκει τόν Χριστό νά συνομιλήσει.


Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες
τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου