Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Όταν τίθωνται θρόνοι...: Δοξαστικό εσπερινού Κυριακής Απόκρεω 'Ενα κόσμημα της εκκλησιαστικής υμνογραφίας μας

Δοξαστικό εσπερινού Κυριακής Απόκρεω

Ὅταν τίθωνται θρόνοι, καὶ ἀνοίγωνται βίβλοι, καὶ Θεὸς εἰς κρίσιν καθέζηται, ὢ ποῖος φόβος τότε! Ἀγγέλων παρισταμένων ἐν φόβῳ, καὶ ποταμοῦ πυρὸς ἕλκοντος, τί ποιήσομεν τότε οἱ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι; Ὅταν δὲ ἀκούσωμεν καλοῦντος αὐτοῦ, τοὺς εὐλογημένους τοῦ Πατρὸς εἰς βασιλείαν, ἁμαρτωλούς δὲ ἀποπέμποντος εἰς κόλασιν, τίς ὑποστήσεται τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἀπόφασιν; Ἀλλὰ μόνε φιλάνθρωπε Σωτήρ, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων, πρὶν τὸ τέλος φθάσῃ, διὰ τῆς μετανοίας ἐπιστρέψας ἐλέησόν με.


Όταν στήνονται θρόνοι και ανοίγονται βίβλοι και ο Θεός κάθεται για να κρίνει  ώ τι φόβος τότε! Όταν παρίστανται με δέος οι άγγελοι και ποτάμια φωτιάς έλκουν, τι θα κάνουμε τότε οι υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες άνθρωποι; Όταν μάλιστα Τον ακούσουμε να καλεί τους ευλογημένους στην βασιλεία του Πατέρα και να αποπέμπει τους αμαρτωλούς στην κόλαση ποιος θα αντέξει τη φοβερή εκείνη απόφαση; Αλλά μόνε φιλάνθρωπε Σωτήρα, ο Βασιλεύς των Αιώνων, πριν να φτάσει το τέλος, ελέησόν με τον επιστρέψαντα με μετάνοια.
***
Στιχηρά κατανυκτικά ιδιόμελα του Χρυσάφου, καλωπισμένα~Όταν τίθωνται θρόνοι
 και ανοίγωνται βίβλοι