Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Βηθλεέμ ετοιμάζου«Βηθλεέμ, ἑτοιμάζου•

Εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη•

τό σπήλαιον δεχέσθω•

ἡ ἀλήθεια ἦλθεν•

ἡ σκιά παρέδραμε•

καί ὁ Θεός ἀνθρώποις

ἐκ Παρθένου πεφανέρωται,

μορφωθείς τό καθ' ἡμᾶς

καί θεώσας τό πρόσλημμα.

Διό Ἀδάμ ἀνανεοῦται σύν τῇ Εὔᾳ, κράζοντες•

Ἐπί γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη

Σῶσαι τό γένος ἡμῶν.»

(Ἰδιόμελο προεορτίων)Animated candle with golden flame.