Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Προσευχή πριν από κάθε ταξίδι...


                                                                    

 
”Δέσποτα Κύριε, ό πολλάκις συμπλεύσας τοις αγίοις μαθηταίς καί Αποστόλοις σου σύμπλευσον καί ημίν τοις αναξίοις δούλοις σου καί πάντα εναντίον άνεμον καταπράυνον, Κυβερνήτης σύ ημών γενόμενος καί τήν χάριν τήν σήν δωρούμενος πάσιν ήμίν, Κύριε, δόξα σοί.”